Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
2006


Általános rendelkezések

1.§ (1) az Önkormányzat neve: OR-ZSE Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), rövidítése: HÖK.

(2) A Hallgatói Önkormányzat testülete az OR-ZSE alap-, mester- és szervezett doktori képzésében részt vevő hallgatói által maguk közül általános, egyenlő és titkos választójog alapján választott, a demokratizmus elvei szerint felépülő és működő önigazgató szervezet, mely fő feladataiként a hallgatók érdekképviseletét látja el egyetemi és országos szinten, valamint közvetlenül, illetőleg a tudományos diákkörök, a hallgatói öntevékeny csoportok támogatása által szervezi a kar hallgatóinak közösségi életét, továbbá a lehetőségek adta keretek között az egyetem alapfeladataival és az egyetem vallási jellegével - a Halacha alapján - összeegyeztethető módon minél szélesebb körben szolgáltatásokat nyújt az egyetem polgárainak.

  Az Önkormányzat célja

  2.§ a) felkészült és tevékeny részvétel az egyetem vezetésében és fejlesztésében
b) ellátni a hallgatóinak érdekképviseletét, valamennyi, hallgatókat érintő kérdésben és minden illetékes egyetemi, országos testületben és fórumon
c) intézni és segíteni a hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyeit, valamint segíteni egyetemen kívüli tevékenységét,
d) támogatni és szervezni a hallgatók vallási, szakmai, kulturális, sport és egyén közösségi tevékenységét,
e) folyamatosan tájékoztatni az egyetem közvéleményét az Önkormányzat tevékenységéről, az egyetem életével és a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekről, informálni pályázatokról,
ösztöndíj-, és álláslehetőségekről, publikálási lehetőséget teremteni az erre ambíciót érzőknek,
f) lehetőséget teremteni és segíteni a kar hallgatóinak színvonalas külföldi ösztöndíjas képzését,
g) együttműködni hazai és nemzetközi hallgatói, ifjúsági, felsőoktatásban tevékenykedő szervezetekkel.

Az Önkormányzat feladatai:

  3.§ a) részt vesz az egyetem működését meghatározó döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában,
b) megszervezi a hallgatói képviselők választását, és munkájukhoz biztosítja a szükséges információs és infrastrukturális hátteret,
c) segíti a hallgatókat egyetemmel kapcsolatos ügyeik elintézésében, valamint a hallgatók részére szolgáltatásokat nyújt,
d) lehetőséget teremt a hallgatóknak vallási ismeretek megszerzésére és gyakorlására,
e) folyamatos és lehetőleg szervezett kapcsolatot tart más hallgatói, ifjúsági, felsőoktatásban tevékenykedő szervezetekkel,
f) kapcsolatot tart, támogatja és képviseli az egyetemen működő hallgatói öntevékeny csoportokat, tudományos diákköröket,
g) gondoskodik az alábbi események megrendezéséről:

- gólyabál
- Hanuka és Purim bál szervezése
- zsinagóga és sátor díszítése
- vallási ünnepek előkészítésében való aktív részvétel - a vallási életben való részvétel megszervezése

  Az Önkormányzat felépítése:

1.} közgyűlés,
2.) elnökség, (elnök, 2 elnökhelyettes)
3.) elnök és elnökhelyettesek: tanulmányi- és szociális, rendezvényszervező elnökhelyettes

  A közgyűlés

  4.§ (1) Az Önkormányzat legfőbb szerve a közgyűlés, mely dönthet a hatáskörébe tartozó kérdésekben.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Önkormányzat SzMSz-ének elfogadása és módosítása,
b) az Önkormányzat elnökének, elnökhelyetteseinek, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat közgyűlése tagjainak kivételével valamennyi egyetemi testület hallgatói képviselőinek megválasztása, felmentése vagy visszahívása, illetőleg félévenként egyszeri beszámoltatása.
c) az Önkormányzat előző évi elszámolásának, éves költségvetésének az elnökség előző évi beszámolójának, éves programjának elfogadása és évközi módosítása,
d) az Egyetemi Tanácsban és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban adott kérdésben képviselendő hallgatói álláspont meghatározása figyelemmel a 4/A, 4/B és 4/C szakaszokra.
e) döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet a jelen SzMSz, valamint bármely egyetemi szabályzat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

(3) A Közgyűlés résztvevői

a) A Közgyűlés tagjai az egyetem haligatói által évfolyamonként választott legfeljebb 2-2 fő, a szervezett doktori képzésben résztvevők által választott két fő. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata, valamint indítványozási, véleménynyilvánítási és javaslattételi joga van. A tagok fenti jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
b) A Közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni a rektort, a napirenden szereplő kérdésben érintett rektorhelyetteseket.

(4) A Közgyűlés menete

a) A Közgyűlést szükség szerint, de szorgalmi időszakban legalább kéthavonta az elnök a részletes napirend kiküldésével hívja össze. A Közgyűlést 8 napon belül össze kell hívni, ha a rektor vagy ha ezt írásban benyújtott az okot és a részletes napirendet tartalmazó indítvánnyal a Közgyűlés legalább 5 tagja kéri.
b)  A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. Ha a Közgyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot nem hozhat.
c) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele jelen van. Ennek hiányában a Közgyűlést 8 napon belül újra össze kell hívni, mely ülés a másodízben kiküldött javaslatok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
d) A Közgyűlés határozatait, ha az SzMSz eltérően nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévők száma felénél eggyel több szavazattal, tisztségviselők választásánál a közgyűlés  létszáma felénél eggyel több szavazattal hozza. A Közgyűlés tagjai 2/3-ának egyetértése szükséges a 4.§ (2) a) c) pontokban foglalt döntésekhez. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A Közgyűlést az Önkormányzat elnöke nyitja meg, vezeti le, és zárja be, de maga helyett e feladattal a Közgyűlés vagy az Elnökség egy másik tagját is megbízhatja.
f) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket és azokat, amikor titkos szavazást rendel el. A Közgyűlés adott személyi kérdésben egyhangú döntéssel feloldhatja a titkosságot.
g) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, és a határozatokat a kisebbségi vélemények feltüntetésével. Az ülés határozatait és állásfoglalásait tartalmazó emlékeztetőt az ülést követő 7 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és meghívottnak. A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök által kijelölt személy gondoskodik, aki azt az elnökkel együtt hitelesíti.
h) A Közgyűlés előterjesztései, jegyzőkönyvei az egyetem hallgatói számára nyilvánosak, a Közgyűlés határozatai az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre kerülnek.

Elnökség

  5.§ (1) Az Elnökség az Önkormányzat végrehajtó és két Közgyűlés között döntéshozó szerve. (2) Az Elnökség tevékenysége
a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban, valamint gondoskodik az SzMSz és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az egyetemi SZMSZ. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat HÖK-re vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról, a vallási élettel kapcsolatos kötelezettségek betartásáról és betartatásáról.
b) előkészíti az Önkormányzati választásokat és az alakuló Közgyűlés elé teljes körű javaslatot tesz a megválasztandó tisztségviselők személyére,
c) beszámoltatja az elnököt, az elnökhelyetteseket, valamint a delegált képviselőket,
d) előkészíti az Egyetemi Tanácson, előterjesztendő Önkormányzat javaslatokat és a HÖK Közgyűlést.
e) tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek

   Az Elnökségi ülés résztvevői

Az Elnökség tagjai:
- az Önkormányzat elnöke
- az elnökhelyettesek

Az elnökségi tagokat a szabályzat 4.§ (3) bekezdésében foglalt jogok az elnökségi ülésen megilletik. E jogok gyakorlásával mást nem bízhatnak meg.

  Az Elnökségi ülés menete:

a) Az Elnökség üléseit szorgalmi időszakban legalább kéthetente, vizsgaidőszakban havonta részletes napirend közlésével az Elnök hívja össze. Az elnök az Elnökség ülésén kitűzheti a következő ülés időpontját. Az Elnökség 2 tagja az okot és a javasolt napirendet tartalmazó indítványára 8 napon belül össze kell hívni az Elnökségi ülést. A 8 nap eredménytelen eltelte után a kezdeményezők indítványozhatják a Közgyűlés összehívását.
b) Az Elnökség tagjaival lehetőség szerint az ülést megelőzően legalább 3 nappal közölni kell a napirendet és az előterjesztéseket.
c) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.

Az Elnökség üléseiről a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell az előterjesztő kérelmére a kisebbségi véleményt. A jegyzőkönyvet az Elnökség tagjainak legkésőbb az ülést követő 3 napon belül meg kell küldeni, az Elnökség határozatai a kar hallgatói számára nyilvánosak.

  Az elnök és elnökhelyettesek feladatai

   6.§ (1) Közös szabályok

a) Az elnök és elnökhelyettesek feladata elsősorban az Önkormányzat képviselete, valamint az Önkormányzat napi feladatainak intézése a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján és részvétel az egyetemi Tanulmányi, illetve a Kredit Bizottság munkájában.
b) Az elnök és elnökhelyettesek kötelesek munkájukról folyamatosan beszámolni az Elnökségnek és a Közgyűlésnek, szorgalmi és vizsgaidőszakban legalább jelen szabályzat 11.§ -ban meghatározott módon ügyfélfogadást tartani a kar hallgatói számára.
 

(2) Az elnök feladatai:

  a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét és összehangolja az egyes vezetők és testületek működését, így különösen irányítja az elnökhelyettesek munkáját és a hallgatói iroda működését,
b) ellátja az Önkormányzat általános képviseletét egyetemi, valamint országos szinten. c) tisztsége alapján:
  - az Egyetemi Tanács tagja
  - az egyetemi Fegyelmi Bizottság tagja (e hatáskörét átruházhatja)
d) kapcsolatot tart a rektorral, az országos hallgatói érdekképviseleti szervezet(ek)kel, hallgatói öntevékeny csoportokkal
e) vezeti és előkészíti
   - a Közgyűléseket,
   - az Egyetemi Tanács hallgatói képviseletének munkáját,
f) kiírja a Hallgatói Önkormányzat rendes és időközi választásait,

(3) A tanulmányi és szociális elnökhelyettes feladatai:

a) tanulmányi és szociális ügyekben képviseli az Önkormányzatot. Egyéb ügyekben felkérésre helyettesíti az önkormányzat elnökét.
b) tisztsége alapján: a Tanulmányi Bizottság tagja
c) az oktatási elnökhelyettessel együttműködve kapcsolatot tart a tanulmányi rektorhelyettessel folyamatosan együttműködik a Felvételi Előkészítő Bizottsággal,
d) folyamatosan segíti az Önkormányzat tisztségviselőinek és képviselőinek az egyetemi tanácsi képviselők munkáját, döntéshozatalát tanulmányi és szociális vonatkozású ügyekben,
e) biztosítja a Tanulmányi Bizottság és a hallgatók, valamint a Tanulmányi Osztály és a hallgatók közötti zökkenőmentes kapcsolatot, annak javítását, különösen közvetlen és áttekinthető eljárási rend biztosításával,
f) tájékoztatja a hallgatóságot a szociális ügyekkel kapcsolatos jogszabályokról,
g) javaslataival gondoskodik a hallgatói érdekek érvényesítéséről a TVSZ alkalmazása és esetleges módosításai során.
h) elkészíti a tanulmányi- és a szociális ösztöndíj kiosztás javaslatot a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - a gazdasági tanácsadóval előzetesen egyeztetve - az Elnökség számára 1) elkészíti a kollégiumi és lakástámogatás szétosztási javaslatot - a gazdasági tanácsadóval előzetesen egyeztetve - a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az Elnökség számára.

  (4) Rendezvényszervező elnökhelyettes feladatai:
saját irányítása alatt gondoskodik az Önkormányzat következő kulturális rendezvényeinek egyetemhez méltó megszervezéséről:
  - gólyabál
  - Hanuka és Purim bál szervezése
  - zsinagóga és sátor díszítése
  - vallási ünnepek előkészítésében való aktív részvétel
  - a vallási életben való részvétel megszervezése

  Fogadóórák

  7.§ (1) Jelen szabályzat 6. §-ban meghatározott tisztviselők az alábbi rend szerint kötelesek fogadóórát tartani:
a) az elnök, a tanulmányi- és szociális elnökhelyettes a hét két napján két órában,
b) rendezvényszervező elnökhelyettes hetente két órában,
c) A tisztviselő köteles fogadóóráinak rendjét az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján közzétenni.

Választások
A Közgyűlés tagjainak választása

 8.§ (1) Választójog: Az egyetem minden hallgatója választó és választható. Minden hallgatónak egyenlő szavazati joga van.
(2) A választás ideje: A rendes választásokra legalább évente egyszer sor kerül.

Az egyes évfolyamok hallgatói egymás között megbeszélik és elfogadják, hogy kit, illetve kiket kívánnak delegálni a Közgyűlésbe - létszámuknak megfelelően. Irányadó: öt hallgatónként egy fő, de évfolyamonként legalább egy fő küldhető.

 

Lemondás és visszahívás:

- A megválasztott képviselők tisztségükről lemondhatnak, ilyen döntésüket indokolni nem szükséges.
- Az évfolyam több mint 15%-ának írásban benyújtott és indokolt kezdeményezésére, illetőleg a Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzatnak össze kell hívnia az adott képviselő visszahívásáról döntő évfolyamgyűlést, melynek lefolyására a választó évfolyamgyűlés szabályai megfelelően irányadók.

 

Az Önkormányzati tisztségviselők választása

9.§.(1) Az alakuló ülésen meg kell választani az Önkormányzat tisztségviselőit az alábbi sorrendben:
  - az Elnök
  - az Elnökhelyettesek e szabályzat szerinti sorrendben
  - a Tanulmányi Bizottság tagja
 - a Kreditbizottság tagja

  (2) A választó Közgyűlés elé személyi javaslatot a leköszönő Elnökség valamint a választó közgyűlés minden tagja írásban tehet. Erre az elnök a közgyűlési képviselőket a választó Közgyűlést megelőző nyolcadik napig köteles figyelmeztetni.
Önkormányzati tisztségviselőnek az egyetem minden hallgatója jelölhető. Ugyanaz a hallgató több tisztségre is jelölhető, megválasztása után az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelően a további jelöltlistákról törölni kell.
Az elnök kivételével tisztségviselőknek nem kell a Közgyűlés tagjainak lenniük.

(3) Az alakuló ülést a leköszönő elnök, amennyiben ismét jelölt, az elnökhelyettes vezeti le.
A jelöltekhez bármelyik tag, illetve jelölt a Közgyűlés ellenkező döntésének hiányában korlátozás nélkül kérdéseket intézhet.

(4) Az újonnan megválasztott tisztségviselők a választási jegyzőkönyv közzétételével nyerik el mandátumukat.

(5) A választó Közgyűlésen a Választási Bizottság mint választási bizottság tevékenykedik, így felel a választás tisztaságáért és szabályszerűségéért és ellátja a szavazat számlálással kapcsolatos teendőket. A Választási Bizottságot a leköszönő elnök jelöli ki és 3 főből áll. Elfogultság esetén a Közgyűlés a választási bizottságba új tagot továbbá új bizottsági elnököt választ.

(6) A megválasztott tisztségviselők visszahívását csak új jelölt állításával lehet kezdeményezni. A megválasztott tisztségviselő visszahívása úgy történik, hogy a visszahívásról és az új tisztségviselő megválasztásáról egy szavazás során dönt a Közgyűlés. A visszahíváshoz és a megválasztáshoz a Közgyűlés tagjai több mint a felének egyetértése szükséges.

(7) A tisztségviselő választó Közgyűlésre a Közgyűlés szabályai megfelelően irányadók.

 

Összeférhetetlenség

  10.§ (1) A Hallgatói Önkormányzat elnöke, és tagjai nem lehetnek olyan, - gazdasági társaság tagja vagy tisztségviselője vagy - egyesület tagja vagy tisztségviselője vagy
- alapítvány kuratóriumának tagja vagy tisztségviselője vagy
- közalapítvány kuratóriumának tagja vagy tisztségviselője vagy - társadalmi szervezet tagja vagy tisztségviselője vagy - közhasznú társaság tagja vagy tisztségviselője
- egyéb társaság, vagy szervezet tagja, amely
- a Hallgatói Önkormányzattal azonos feladatot, vagy feladatokat lát el vagy amelyben
- a Hallgatói Önkormányzat akár közvetlenül, akár közvetetten anyagilag bármilyen módon érdekelt.

(2) A Hallgatói Önkormányzat (1) bekezdésben megnevezett tisztségviselői nem folytathatnak olyan nyereség vagy haszonszerzésre irányuló vagy ezt eredményező tevékenységet, amelyben a Hallgatói Önkormányzat akár közvetlen akár közvetett módon érintve van.

(3) A Hallgatói Önkormányzat (1) bekezdésben megnevezett tisztségviselői nem lehetnek más hallgatói önkormányzat vezető tisztség viselői.

(4) Az összeférhetetlenség az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől áll fenn.

(5) Az összeférhetetlenség fennállásával a tisztségviselő a tisztségéből folyó jogosítványokat nem gyakorolhatja az összeférhetetlenségi ok megszűntetéséig.

(6) A fent említett tisztségviselők a velük szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a megválasztástól illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított öt munkanapon belül kötelesek megszüntetni. Az összeférhetetlenségi ok legkorábbi felmerülési ideje jelen SzMSz hatályba lépésének napja.

(7) Ha a tisztségviselők a 6.) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, megbízatásuk az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított hatodik munkanappal kezdődően megszűnik.


Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
2006


Az elejére