2012. szeptember 19 - 22

Tóramásoló

A héten felolvasott szidra Vájélech, jelentése: " és ment". 
Mielőtt elment a 120 éves népvezér, bíró és tanító, a pásztor Mózes, kijelölte utódját, Józsuét, leírta a Tant és átadta a levitáknak. Elrendelte felolvasását. Bár akkor csak hétévente olvasták fel az Írást. Később bölcseink belátták, hogy ez kevés ahhoz, hogy minden utunkat kísérje a Tóra. Ezért hetente négyszer olvasnak belőle: hétfőn, csütörtökön, szombat délelőtt és délután. Hogy hallják és megtanulják. Tehát nemcsak hallani, hanem tanulmányozni is kell a Szentírást, erkölcsi gondolatait magunkévá tenni. A vallásos ember pénetkenként legalább kétszer elolvassa és értelmezi a heti penzumot, hogy minden szót megértsen, amikor szombaton a Tóraolvasó ajkáról elhangzanak az igék.

 

Deutsch Gábor


"Mózes ment és elmondta ezeket a szavakat egész Izraelnek." (31.1). Jogosan észrevételezték bölcseink, hogy egy olyan nagyformátumú vezető, mint Mose rábénu megérdemelte volna, hogyha szólni kíván Izrael népéhez, akkor ők menjenek Mózes elé, és nem pedig fordítva. Őseink természetesen jóhiszeműen jártak el.

A magyarázat a következő: "Nem véletlenül vonakodtak Izrael fiai, hogy Mózes elé járuljanak. Tisztában voltak azzal, hogy a Tórában összesen 613 micva található, és már kettő kivételével valamennyi átadatott a zsidó népnek. És tudták azt is, hogy Mose rábénunak meg kell halnia, miután elmondja nekik az utolsó két parancsolatot. Éppen ezért mindent megtettek, hogy késleltessék az elkerülhetetlent. Mózes rájött, hogy ez van passzív viselkedésük hátterében és nem akarta, hogy emiatt csússzon az Ország birtokba vételének időpontja, ezért "ment és elmondta ezeket a szavakat". "Akkor szólította Mózes Józsuát, és mondta neki egész Izrael szemei előtt: Légy erős és bátor, mert te mész be a néppel az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiknek, hogy nekik adja, és te adod azt birtokukba"(31:7).

Rási a bölcsek megjegyzése alapján (Szánhedrin 8a) a következőket fűzi a pászukhoz: "Mózes így szólt Józsuához: "te mész be a néppel az országba"- a nemzedék bölcs öregei veled lesznek, véleményük és tanácsuk szerint legyen minden. De a Szent Áldott Ő ezt mondta Józsuának: "mert te viszed be Izrael fiait az országba…" (31:23) - akár akaratuk ellenére is, minden tőled függ!".

Rabbi Elchánán Wasserman tette fel a kérdést: "hogyan változtatott Mózes az I-sten által Józsua felé intézett parancson? Válaszában egyértelművé teszi, hogy nincs ellentmondás a két vers között. "Mindkettő az élő I-sten szava, egyformán igaz és helyes, hiszen egyik oldalról teljesen egyértelmű, hogy minden nemzedék vezetője köteles meghallgatni a bölcsek tanácsát, okos észrevételeiket figyelembe kell venni, és senki nem támaszkodhat kizárólag saját tudására. Viszont a megfontolásra érdemes vélemények elhangzása után a vezetőnek egyedül, saját ismereteire, bölcsességére támaszkodva, önállóan kell döntenie.

Ha nem így tesz, akkor nem csak saját tekintélyét rombolja, hanem a vezetésére bízott embereknek is kárt okoz, mert gyengesége következményeként "mindenki azt teszi, ami egyenes szemeiben", vagyis fejetlenség és zűrzavar lesz úrrá népén. "És Mózes fölírta ezt a tant és átadta a kohénoknak, Lévi fiainak, akik viszik az Örökkévaló szövetségének ládáját, meg Izrael minden véneinek"(31:9).

Rabbi Simson Rafael Hirsch mondta: "általában a lévik, Kehát fiai vitték a Frigyládát, miként ezt a Tóra részletesen leírja (4Mózes 3:29-31), csak különleges esetekben hárult e kötelesség a kohénokra. Igy volt a Jordánon való átkelés (Józsua 3.) esetében, illetve Jerikó elfoglalása előtt, a város megkerülésekor, valamint Salamon Szentélyébe is a kohénok vitték (1Királyok 8:1-6) be azt. "És gyermekeik, akik nem tudják, hallják és tanulják meg, félni az Örökkévalót, a ti Isteneteket minden időben, amíg éltek a földön, ahova átvonultok a Jordánon, hogy azt elfoglaljátok"(31:13).

Rabbi Szimcha Ziszel szerint a halálára készülő Mózes fontosnak érezte összehívni Izrael fiait, hogy felhívja figyelmüket az istenfélelem "minden időben" aktuális előírására. Azonban az előírás nem egyszerűen az istenfélelem micvájára vonatkozik, hanem annak tanulására, vagyis az ún. muszár (erkölcsi tanításokat tartalmazó) könyvek rendszeres tanulmányozására.

Sábát sálom!

Darvas István
rabbi

  

  KOMMENTÁR

Részlet Menáchem Meron: Hozzád szól a hetiszakasz... című könyvéből
 
  

Vájelech

VÁLASZD AZ ÉLETET

E hetiszakaszt minden évben a Ros Hásáná előtti szombaton olvassuk. A Ros Hásáná előtti hangulatot tükrözi, a lelki számadás, a zsidó ember megtérési szándékának hangulatát. "Ti mindannyian ott álltok ma az Örökkévaló színe előtt..." "Vájélech Moseh" - és elment Mózes. . .
Ha Izráel szilárdan áll, ha egységesen jelenik meg Isten színe előtt, miként a szináji kinyilatkoztatásnál, akkor Mózes nyugodtan "mehet el" az élők sorából, mert népe az ő végrendelete szerint folytatja életét.
Sok eszmét, hitet és cselekedetet hagyott ránk Mózes halála előtt. Emeljünk ki közülük hármat:
1. Szabad választást a jó és rossz között;
2. A vezetők felelősségét;
3. Kapcsolatot az egyén és a közösség sorsa között.
Már az első emberpár életében beszél a Biblia az egyén felelősségéről a jó és rossz választásában. "A bűn ajtód előtt leselkedik, téged kíván elcsábítani, de te uralkodj rajta" (Genesis 4/6.) Így szólt az Úr a gyilkosságra készülő Káinhoz. És a mai szidrában: "Az életet és a halált, a jót és a rosszat adom eléd és válaszd az életet." (Deut. 30/ 19.)
A vezetők felelősségérzetében minden idők példaképe volt Mózes, a mi Tanítónk. A halála előtti utolsó napon így szólt a néphez: "Ma vagyok 120 éves, már nem tudlak vezetni titeket, miként eddig és Isten nem engedte meg, hogy veletek menjek Kánaán földjére." (Deut. 31/2.) De Mózes azzal is törődött, mi lesz a néppel halála után. Nemcsak megtette utódjának Józsuát, de buzdító szavakkal erősítette örökösét: "Légy erős és bátor, mert te viszed be a népet az Országba, mit Isten esküvel ígért atyáinknak...Isten fog előtted járni, ne félj, mert nem hagy el." (Deut. 31/7-8.)
Mózes nem elégedett meg végrendeleti beszédeivel, Józsua és a nép buzdításával. Leírta a Tóra törvényeit, amiket a Frigyládában helyeztek el a két kőtábla mellé. Ezeket a törvényeket a mindenkori vezetőnek, királynak kell majd felolvasni minden hetedik év végén az egész nép jelenlétében. A jó vezető felelősnek érezte magát a halála utáni évekre is. Mert" ...nemcsak veletek kötöm meg a szövetséget, nemcsak azokkal, akik ma jelen vannak, hanem azokkal is, akik ma (még) nincsenek itt." (Deut. 29/14-15.)
Az egyén és a közösség kapcsolatában a hetiszakasz hangsúlyozza nemcsak a kollektív, de az egyén felelőssége is. Ha az egyén, aki rossz útra tér, azt gondolja, hogy bűntetlen marad majd a közösség érdemei miatt, téved.
"Nem fog itt neki Isten megbocsátani... és külön választja őt az Úr Izráel összes törzsei közül, hogy megtorolja vétkeit." (Deut. 29/20.)
Mózes aggódott, hogy halála után a nép rossz útra tér. A büntetést, az Országból való száműzetést helyezte kilátásba, ha Izráel hűtlen lesz Istenéhez és Tórájához. De Tanítónk a nép iránti szeretetében azt is megígérte a bűnhődő nemzedéknek, hogy ha megtér Istenéhez, visszatérhet majd Országába a világ összes tájairól. "Isten visszavezeti majd a száműzötteket, megkönyörül rajtuk és összegyűjti őket a népek közül, ahová szétszóródtak. Visszavezeti őket az Országba, amit atyáink örököltek."' (u.o. 3-4.)
Csak a száműzetés és szétszóratás után tér majd meg Izráel Istenhez, és szereti majd az Örökkévalót teljes szívével, teljes lelkével hogy tovább élhessen. (u.o.)
A megtérés gondolata a fő téma a kettős hetiszakaszban; ez megfelel a Ros Hásáná előtti napok hangulatának. "Istened, az Örökkévaló örömmel hozza rád a jót, miként tette ezt a múltban." (Deut. 30/9.)
Mózes végső szavai Izráel örök fennmaradásáról tanúskodnak. Ha le is tér a zsidó nép az igaz útról, megbánja bűneit, visszatér Istenhez és az Országhoz, ahonnan száműzetett. Mózes ének formájában is hátrahagyta ezeket a gondolatokat ("Mózes éneke"), és akkor "Vájélech Moshe" nyugodtan "elmehetett" erről a világról, tudván, hogy "Ám Jiszráél Cháj!" - A zsidó nép örökké él!

 

   Copyright © ORZSE.HU, 2011.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza