2017.október 5 - 10

SÁTOROS ÜNNEP, SZUKKOT


2449. Tisri 10-edikén Mózes lejött a második kőtáblákkal a Szinájról, ami jelezte Izrael népe számára, hogy engesztelést nyertek az aranyborjú vétke után. De valami még hiányzott. Az egyiptomi kivonulást követően "az Örökkévaló járt előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, és éjjel tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy menjenek nappal és éjjel. Nem mozdult a felhőoszlop nappal, és a tűz oszlop éjjel a nép elől" (2Mózes 13:21).

 

 

 

Az aranyborjú elkészítésekor a felhő távozott Izrael táborától, egészen pontosan nem is egy, hanem "hét dicsfelhő volt" (Midrás Tanhuma, Besáláh 3:1), melyek segítették a pusztai vándorok útját. A felhők a Sehina közelségét jelentették: "És ahogy Mózes bement a sátorba, leszállt a felhőoszlop és állt a sátor bejáratánál, és beszélt Mózessel" (2Mózes 33:9), éppen ezért történelmünk első és egyben nagyon sikeres Jom Kippurjának másnapján leginkább az foglalkoztatta őseinket, hogy mi lesz a felhőkkel?

A Talmudban (Szukká 11b) vitatkozó mesterek közül Rabbi Akiva szerint az őseink által épített sátrakra, míg Rabbi Eliezer szerint a dicsfelhőkre emlékezünk Szukkot ünnepén. Egy későbbi forrás szerint: "A sátrakat nem a felhők - az egyiptomi kivonulást követő - első megjelenésére emlékezve állítjuk, mert ezek az aranyborjú elkészítéséig voltak csak velük, hanem a Jom Kippur után visszatérő dicsfelhőkre emlékezünk, melyek negyven évig őseinkkel voltak, soha nem távoztak tőlük…

Amikor Izrael vétkezett a borjúval, a felhők eltűntek, majd amikor Mózes harmadik alkalommal lejött a Szináj-hegyről, és elhozta a Szentély építésének parancsát is magával, az volt a jel, hogy Isten mgbocsátott…

Miután Mózes lejött Jom KIppurkor (2449. Tisri 10.), az emberek elkezdték elhozni az építéshez szükséges felajánlásaikat… Eljött Tisri 15-ödike (Szukkot első napja), mit láttak? A dicsfelhőket, melyek távol voltak tőlük az aranyborjú vétke óta. Ettől kezdve Izrael népe a felhők árnyékában lakozott, melyek betakarták őket, mint a sátor…" (Rabbi Elijahu Kitov: Szefer Hátodáá)

Miért pont legvidámabb ünnepünkön, Szukkot alkalmával olvassuk egyik legkevésbé vidám forrásunkat, Kohelet, vagyis a Prédikátor könyvét?

A magyarázatokból kettőt, elsőként Rabbi Azarja Figo (1579-1647) véleményét idézném: "a sok öröm könnyelműséghez vezet, és eltávolítja a szívből az alázatot, ami nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Mivel Kohelet könyve elítélően szól az evilági örömökről, valamint nehéz témákkal foglalkozik, ezáltal arra int, hogy ne a fizikai, hanem a micvák végrehajtásából táplálkozó szellemi, isteni örömöt keressük".

Rabbi Mordehaj Jaffe (1530-1612) szerint: "Szukkot zmán szimháténu, vagyis az örömünk ideje. Kohelet arra ösztönzi az embereket, hogy örvendjenek anyagi javaiknak és ne rohanjanak nagyobb vagyon után. Aki megtapasztalja ezt az örömet, az isteni ajándékot kapott".

A látvány és az érzés - Istennek hála - megszokhatatlan. Holnap reggel a világ összes zsidó közösségében némi késéssel indul majd a davenolás, mert a báldoverek kimennek a szukába, hogy megbencsolják a lulefet.

Nem elírás, a ragok is stimmelnek, de azért lefordítom: az imádkozást megelőzően az ünnepi sátorban megáldjuk a négy növényből álló csokrot (etrog, luláv, hádász, árává). Aztán később meglengetjük e csokrot az imádkozás során is hat különböző irányba, majd a négy növénnyel a kezükben körmenetet tartunk, végül a kiddust sem a megszokott környezetben, hanem a sátorban tartjuk.

Szukkot is a megtérés ideje, de Jom Kippur-tól eltérően már nem elsősorban az istenfélelem, hanem az Isten, tehát az élet és az emberek iránti szeretet kell legyen a fő motiváció bölcseink szerint. A megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm,

Szukkot félünnepein mindennap van tóraolvasás, a Szentély működése idején ezekben a napokban bemutatott áldozatokról olvasunk. Az ünnep hét napja alatt összesen hetven bikát áldoztak, mert ahogy "Rabbi Elázár mondta: kikért mutattak be hetven bikát? A hetven népért" (Szukká 55b).

A világon élő hetven nép elképzelése a Tórából származik, B’résit könyvének tizedik fejezetében a Tóra felsorolja Noé unokáit, akik éppen hetvenen voltak. A midrás a hetvenes szám más vonatkozásáról is szól, többek között megemlíti, hogy évente hetven ünnepnapot adott Isten Izraelnek, Peszáh hét, Szukkot nyolc napját, Ros Hasana, Jom Kippur és Sávuot ünnepét és ötvenkét szombatot.

"Mózes százhúsz éves volt, mikor meghalt, nem homályosodott el a szeme és nem fogyott meg az ereje" (34:7) Pénteken, a Szimhát Tóra alkalmával tartott tóraolvasással átmenetileg búcsúzunk Mózestől, akiről legközelebb Tévét 12-edikén (2017. december 30.), szombat délután olvasunk majd. Hiányát természetesen enyhíti, hogy imáinkban naponta fogunk találkozni Mose rábénuval, illetve a talmudi tanítás (Szota 13b) is.

"Egyesek azt mondják, hogy Mózes nem halt meg, mert itt az van írva: "És meghalt ott Mózes" (34:5), máshol (2Mózes 34:28) pedig az áll: "és ott volt Istennel negyven napot és negyven éjjelt".

Hogyan következik ebből, hogy Mózes nem halt meg? Az egyik hermeneutikai szabályunk szerint ha két mondatban ugyanaz a kifejezés szerepel, akkor mindkét helyen ugyanaz a jelentése. Jelen esetben az "ott" kifejezés kapcsolja össze a két mondatot: ha az egyik versben arra vonatkozik, hogy Mózes Isten előtt állt és szolgálatot teljesített, akkor a másik pászukban is (lehet) ugyanez a jelentése. Mielőtt erőltetettnek mondanánk ezt a módszert, gondoljuk végig, hogy vajon Mózes lehet-e halott?

Az elmúlt évezredek közös zsidó tapasztalata szerint nem, többek közt azért sem, mert az elmúlt évezredeknek van közös zsidó tapasztalata, ami nem lenne lehetséges Mózes állandó jelenléte nélkül.

Szombaton ismét teljes hetiszakaszt olvasunk, újrakezdjük a Tórát B’résit szidrájával, melynek elején az emberiség születésének lehetünk szemtanúi. A Talmud gyakran "idéz" beszélgetéseket, melyek római császárok és rabbik között folytak.

Az egyik szerint (Szanhedrin 39a) a császár egy alkalommal így szólt Rabban Gámliélhez: "Istenetek tolvaj, amint írva van: "Akkor bocsátott az Örökkévaló Isten mély álmot az emberre, hogy elaludt, ekkor kivett egyet annak bordáiból és húst zárt helyébe" (2:21).

A "remek" felvetésre bölcsünk lánya felelt, nagyjából ezt: "gondold el, hogy rablók törnek be a házadba, és az ott található ezüsttel teli edényedet arannyal telire cserélik. Hát, nem jól járt az ember, hogy a tőle elvett borda helyett egy asszonyt kapott vissza"? De.

Az őszi ünnepi időszakat Smini Áceret ("nyolcadik gyülekezés") zárja, egészen pontosan annak második napja, Szimhát Tóra. A Tóra lényegét tekintve csak azt tudatja, hogy bár bizonyos értelemben Smini Áceret Szukkot folytatása, hiszen annak a nyolcadik napja, de mégis önálló ünnep.

A Talmud (Szukká 55b) így foglalja össze a lényegét: "példázat egy hús-vér királyra, aki azt mondta szolgáinak: "rendezzetek nagy lakomát (hétnaposat, mint Szukkot) nekem! A lakoma végén, az utolsó napon így szól szeretett szolgáihoz: rendezzetek egy kisebb lakomát, amit kizárólag veletek tölthetek". Ezt a napot már nem a sátorban töltjük, az ámidában és a bencsolásban (főima és asztali áldás) nem Szukkot, hanem Smini Áceret ünnepét említjük.

A nap liturgiai szempontból kiemelkedő része a az ún. gesem-bencsolás, vagyis a megfelelő téli esőért mondott ima, illetve a halottainkra való emlékezés, a mázkir. A midrás szerint miután őseink hallották, hogy lesz egy ilyen különlegesen meghitt napjuk az Örökkévalóval, ezt mondták: "ezt a napot azért alkotta az Örökkévaló, hogy örvendjünk és vigadjunk benne/azon" (Zsoltárok 118:24).

Ennek kapcsán lett bizonytalan Rabbi Avin: nem tudjuk, hogy magának a napnak, vagy Istennek szóljon az öröm? Szerencsére Salamon király megmagyarázta (Énekek éneke 1:4): "vigadjunk és örvendjünk Benned" - a Tórádnak és segítségednek".

Moádim leszimhá! Szép napot és örömteli félünnepet mindenkinek! Az ünnep utolsó két napjára: hág számeáh!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza