TANTÁRGYLEÍRÁS

 
Zsidó történelem 1.
History of The Jewish Peolple - Antiquities.
Liturgika alapszak I. évf.


A tárgy kreditpontja:3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
 

a. A tárgy tematikája:
A hallgató ismerje meg a zsidó történelmet a nép kialakulásától az második templom lerombolásáig. Tanulja meg a legfontosabb fogalmakat, évszámokat, történelmi szereplőket. Az előadás és a szakirodalom közvetítésével a kutatások legfrissebb eredményeit.

 1. Bevezetés a történelemtudományba. A történelemtudomány módszere, sajátosságai. A történelmi tény, a történetírás sajátosságai, a történelmi forrás és forráskritika, a segédtudományok.

 2. Bevezetés a zsidó történelembe. A zsidó történelem forrásai. Forráskiadványok. Az ókori zsidó történelem historiográfiája. A zsidó időszámítás és periodizáció. A sémi írások.

 3. A zsidó nép kialakulása. A földrajzi és politikai környezet, népek, kultúrák.

 4. Régészeti emlékek, a mezopotámiai és a babiloni törvények. Vallás az ókori Közel-Keleten.

 5. Birodalmak az ókori Közel-Keleten ( i.e. 2. évezred)

 6. A zsidók kiemelkedése. Mózes öt könyvének szerzősége.

 7. A Tóra: Izrael őstörténete. Izrael etnogenézise.

 8. Az ősapáktól Mózesig. A honfoglalás. Gazdaság és társadalom a honfoglalás után.

 9. A törzsszövetségtől a dinasztikus államig.

 10.  A bírák kora. Saul, és a zsidó királyság megalapítása.

 11. Dávid birodalma.

 12. Salamon királysága, a Szentély.

 13. A kettéosztott ország. Izrael királysága ( i.e. 930-720). Az északi próféták. Juda királysága a babiloni fogságig ( i.e.930-586).Jósiás reformja.

 1. A próféták forradalma. A babiloni fogság (i.e. 586-536). Az egyiptomi galut.

 2. Juda perzsa uralom alatt (i.e. 536-332). Ezsra és Nehemiás.

 3. A hellenizmus. Zsidók a Ptolemaiosok alatt. (i.e. 332 –198).

 4. A Seleukidák uralma. A Makkabeus felkelés. (i.e.198-140).

 5. A hasmoneusok. Heródes (i.e. 37-i.sz. 4.)

 6. Róma kezében. A zsidó háború.

 7. Szellemi élet és kultúra a római kor végén..


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A félév során a tematikában megjelölt helyen az addig átvett tananyag fontos évszámaiból, fogalmaiból, történelmi személyiségeiből két alkalommal, írásban dolgozatot ír a hallgató. Hiányzás esetén a következő alkalommal pótolhatja. Javítani a szóbeli vizsgán lehet. A fogalmak, évszámok, nevek ( „beugrók”) ismerete feltétele a tételhúzásnak.
e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató szóbeli vizsgán tétel alapján felel, feleletébe beépíti az olvasmányait, vagy beszámol a tananyaghoz kapcsolódó szakirodalmi tájékozottságáról.
g. A vizsga típusa: Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:
Tankönyvek:
Hahn Isrván: A zsidó nép története. A kezdetektől napjainkig. Bp- 1995. 7-60.oldalig
Dubnov., Simon: A zsidóság története Bp. 1991.7-81. oldalig
Dan Cohn Sherbok – Lavinia Cohn-Sherbok: A judaizmus rövid története Bp.2001. 1-77. oldalig
Johnson.,Paul: A zsidók története Bp. 2005. 13-207. oldalig
Potok.,Chaim: Vándorlások könyve. A zsidó nép története Bp.2008.15-400. oldalig
Gilbert., Martin: Zsidó történelmi atlasz Bp. 1991.

Források:
Ókori keleti történeti chrestomathia szerk. Harmatta János Bp. 1965
A Biblia történeti tartalmú részei ( a Tóra 5 könyve, Józsua, Bírák könyve, Sámuel, Királyok könyve, Ruth, Eszter, Dániel, Ezra – Nehemia, Krónika)
Flavius., Josephus: A zsidók története Bp. 1966. v. 1980. A vonatkozó részek.
Flavius, Josephus: Önéletrajz (A zsidó háború függeléke)
Flavius, Josephus: A zsidó háború Bp. 1948. ( Révay József fordítása)
Flavius., Josephus: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. Bp. 1984.

Ajánlott irodalom (válogatás):

Allerhand., Jacob: A zsidóság története. Az első szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig. Bp. 1988.
Bright., John: Izrael története Bp. 1986.
Graetz., Heinrich: A zsidók egyetemes története I. k. szerk Szabolcsi Miksa, Bp. 1907.
Kecskeméti Ármin: A zsidók egyetemes története. A babylóni fogságból való visszatéréstől napjainkig I. k. Bp. 1927.
Hahn István: A próféták forradalma Bp. 1988.
Magnusson., Magnus: Ásóval a Biblia földjén Bp. 1985.
Buber., Martin: A próféták hite. Bp. 1991.
Fröchlich Ida: Az ókori kelet nagyjai. Bp. 1992.
Blau Lajos: A zsidók és a világkultúra Bp.1999.
Vermes Géza: A zsidó Jézus Bp. 1995.
Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa Bp. 1997.
Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek. Bp.
1998.