TANTÁRGYLEÍRÁS

Tóra II.
Torah II.

Liturgika alapszak II. fé.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye:  Tóra I. teljesítése

a. A tárgy tematikája:
Cél: Mózes második könyvének, a Smotnak folyamatos és alapos megismertetése a hetiszakaszok alapján annak érdekében, hogy a hallgatók a későbbiek során értelmezni tudják a Tanakh szövegét,a különböző bibliai irodalmi műfajokat, gondolatokat, ill. az ily módon elsajátítottakat integrálják a zsidó liturgiai ismeretükbe.

 1. Smot (2M 1- 6,1)

 2. Váérá (2M 6,2-9.fej.)

 3. Bó (2M 10-13,6)

 4. Besállách (2M 13,17-17. fej.)

 5. Jitró (2M 18 – 20. fej.)

 6. Mispátim (2M 21-24. fej.)

 7. Terúmá (2M 25-27,19)

 8. Tecávve (2M 27,20-30,10)

 9. Ki thissza (2M 30,11-34)

 10. Vájjákhél (2M 35-38,20)

 11. Pékúdé (2M 38,21-40,38)

 12. Összefoglalás

A hallgatók hetiszakaszonként egy-egy, az adott szidra jellemző mondatát is elsajátítják héber nyelven.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.


d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Minden egyes foglalkozás elején az előző szidra alapgondolatainak, főbb adatainak ismeretét írásbeli teszt kitöltésével ellenőrizzük.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A félév során írt szemináriumi dolgozat, ill. a szóbeli felelet eredménye alapján alakul ki a kurzus végleges értékelése.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Hertz, J. H. komm.: Szentírás. Mózes öt könyve és a haftárák, Chábád, Budapest, 1996
2. Fényes Mór: Szentírásunk kialakulása, eszméi, hatása, Logos, Budapest, 1998
3. Moskovits, J. C.: A Biblia hagyományos kommentárjai, Göncöl, Budapest, 2001


Ajánlott irodalom:

1. Zsidó Lexikon/ Ujvári Péter szerk. (Budapest: Zsidó lexikon kiadása, 1929)
2. Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból , Chabad-sorozat, Budapest
3. Oláh János : Judaisztika, Budapest, 2005
4. Schőner Alfréd : Te érted, Budapest, 2004

weboldalak:
www.jewishencyclopedia.com
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/ptmp3prq.htm