TANTÁRGYLEÍRÁS

  A zsidó liturgikus zene I.
Jewish Lithurgical Music I.

Liturgika alapszak I. fv.

A tárgy kreditpontja: 2 + 2 (kötelezően választható)
Heti óraszám: 1+1 (kötelezően választható)
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs
 

A tárgy tematikája:
Zenetörténeti áttekintés, ennek folyamatában a zsidó liturgikus zene bemutatása a bibliai időktől a barokk korszakig. A hallgatók bevezetése a zenei terminológiába és megismertetése a zsidó liturgikus zene alakulásával és változásaival, a zenetörténet folyamán megjelenő különböző zenei stílusok hatásaival.

A zene kezdetei – Ókori kultúrák

Az ókori zsidóság zenéje,ókori hangszerek a zsidó gyakorlatban

Ókorra visszavezethető zenei stílusok a zsidó liturgikus gyakorlatban

A keresztény és az arab zene hatása a szétszóródott zsidóság zenei stílusaira

Egyszólamúság és többszólamúság (Trubadúr, Minnesang, Ars Antiqua, Ars Nova)

Reneszánsz műfajok és fő képviselőik – Salomone de Rossi

A barokk és fő képviselői – Benedetto Marcello

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévenként egy beszámoló írásban benyújtva, vagy egy kiselőadás az oktatóval egyeztetve, az általa megadott tananyagból. Pótlás az oktatóval megbeszélt feltételek szerint.Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat érdemjegye, a beszámoló színvonala, valamint az órákon való részvétel és munka az értékelés alapja.

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: -

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

 Kármán György: A zsidó liturgikus zene. (OR-ZSE 2004)

Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába. (A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2002)

Ajánlott irodalom:

Szabolcsi Bence: A zene története. (Kossuth Kiadó Budapest, 1999)

Szabolcsi Bence: A melódia története (Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1957)

Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)

Kárpáti János: A kelet zenéje. (Zeneműkiadó Budapest, 1981)

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. (Zeneműkiadó Budapest, 1977)

Palisca, Claude V.: Barokk zene. (Zeneműkiadó Budapest, 1976)

Sendrey, Alfred: Music intheSocial and Religious Life of Antiquity. (Cranbury, New Jersey :Associated University Presses, 1974)

Idelsohn, A. Z.:Jewish Music in its Historical Development. (New York: Schocken, 1975)

Jewish Music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians and The Grove Music Online, edited by Stanley Sadie. (London: MacmillanPublishers Limited, 2000-2001)

Weboldalak:

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe:http://www.yivoencyclopedia.org/

The Jewish Encyclopedia: http://www.jewishencyclopedia.com/