TANTÁRGYLEÍRÁS

  A zsidó liturgikus zene II.
Jewish Lithurgical Music II.

Liturgika alapszak II. fv.

A tárgy kreditpontja: 2+2 (kötelezően választható)
Heti óraszám: 1+1 (kötelezően választható)
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: A zsidó liturgikus zene I. teljesítése
 

A tárgy tematikája:
Zenetörténeti áttekintés folytatása a bécsi klasszicizmussal. Az új zenei áramlatok hatásának bemutatása a péntek esti és szombat délelőtti liturgián keresztül.

Késő barokk – kora klasszika

A bécsi klasszicizmus és jeles képviselői

Solomon Sulzer tevékenysége és hatása

Az askenáz cházánut

A péntek esti és szombat délelőtti liturgia felépítése

Egyes tételek különböző változatainak, zeneszerzők általi feldolgozásainak meghallgatása és elemzése

Kiemelt imák:Löchú nöránánó, Löchó dajdi, Mizmajr sír löjajm hásábosz, Sömá, Kidus, Ködusá, Zmiresz

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévenként egy beszámoló írásban benyújtva, vagy egy kiselőadás az oktatóval egyeztetve, az általa megadott tananyagból. Pótlás az oktatóval megbeszélt feltételek szerint.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat érdemjegye, a beszámoló színvonala, valamint az órákon való részvétel és munka az értékelés alapja.

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: -

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Órai jegyzet

2. Kármán György: A zsidó liturgikus zene. (OR-ZSE, 2004)

3.Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába.
(A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2002)

Ajánlott irodalom:

1. Szabolcsi Bence: A zene története. (Kossuth Kiadó Budapest, 1999)

2. Szabolcsi Bence: A melódia története (Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1957)

3. Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)

4. Rosen, Charles: A klasszikus stílus (Zeneműkiadó Budapest 1977)

5. Idelsohn, A. Z.:Jewish Music in its Historical Development. (New York: Schocken, 1975)

6. Jewish Music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians and The Grove Music Online, edited by Stanley Sadie. (London: Macmillan Publishers Limited, 2000-2001)

Weboldalak:

1. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe:http://www.yivoencyclopedia.org/

2. The Jewish Encyclopedia: http://www.jewishencyclopedia.com/