TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgika
Liturgics I.

Liturgika alapszak II. évf.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 1 óra,  félévi: 30 óra (egy félév)
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Elméleti tudás szerzése a zsinagóga hétköznapi és ünnepi liturgiájáról és az ott zajló szertartásokról.

I. félév


1.    A zsidóság Tórája. A Tóra felolvasása, tartalma.
2.    A judaizmusról általában. Az írott és szóbeli tan. A Talmud. Tanaiták és Amórák. 
3.    Cödoko. Szociális érzékenység. A tized. A smita.
4.    A szabálygyűjtemény, a Sulchan Aruch.
5.    Derech Erec. A Föld útja. Viselkedési és öltözködési szabályok.
6.    Egészségügyi útmutató a Sulchan Aruchban.
7.    A Kásrut. A zsidó konyha. Ehető és tilos ételek. A Kásrut okai.
8.    A fejbefedés, mint a zsidóság jellegzetessége.
9.    Az imakönyv útja. A szidúr és a máchzor. (ünnepi imakönyvek)
10.   Ismétlés.

II. félév

1.    Egyéni gyász. A búcsú. A gyász fokozatai.
2.    Közösségi gyász. A Churbán, a böjtök.
3.    Őseink sírja szent. Ápolása kötelességünk. A Vészkorszak
4.    Rítusok (Nuszachok, Áskenáz-Szefárd.)
5.    Nagymihályi Zsinat. A végzetes szakadás. Ortodox és neológ.
6.    Az árnyalatok. Status quo. – neo-ortodoxok, történelmi példákkal.
7.    A chászidizmus, híres magyarországi chászid udvarok.
8.    Sámor, vö záchor, - a Sábát megtartásának két módozata. Megőrizni, megszentelni. Nevezetes és kiemelkedő szombatok.
9.    Zsoltárok az imában. A Hálél.
10.   Ismétlés.

b.)     A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
 Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!
c.)     Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
 A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.
d.)     A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!
e.)     A félév végi aláírás követelményei:
 A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.
f.)      Az osztályzat kialakításának módja:
 A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!
g.)     A vizsga típusa:
         Szóbeli.
h.)     A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.
i.)      A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.
j.)      A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!
k.)     A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Kiosztott jegyzet
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.
Machzor (Ünnepi imádság) magyar fordítással
Hágádá magyar fordítással.
Hájim ha Lévy Donin: Zsidónak lenni. Interart Stúdió
Rosenberg Leopold: Sulchan Aruch dióhéjban. Mkabi Kiadó

Ajánlott irodalom:
Sámuel imája imakönyv Chábád Lubavics kiadás.
Oláh János: Judaisztika
Eszter könyve. OR-ZSE kiadás
Israel Méir Lau: A zsidó élettörvényei.
Deutsch Gábor: A chászidizmus – (Ajtónyitás – OR-ZSE Kiadás)
Deutsch Gábor: Különös gazdagság – (Nagy csodák – OR-ZSE Kiadás)