TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgika
Liturgics V.

Liturgika alapszak 5. fv.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Megfelelő elméleti tudás megszerzése a zsinagóga hétköznapi és ünnepi szertartástanáról, az ott folyó szertartásról. A magánszféra és a gyülekezeti élet liturgikus cselekményeinek, eseményeinek elméleti ismerete. A vallási szokások és életképek filozófiai megközelítése. A szertartási szöveg helye a szentírási irodalomban, bekerülésének motivációja és történelmi háttere.
 a.) A tárgy tematikája:
1.Nagyünnepekről másképp.
2.Az ima filozófiája
3.Elul Hónap és a Szlihot ima.
4.Ros Hásonoi előkészületek,  Ros Hásono estélye
5.Ros Hásono Sachrit ima (első és második napi ima)
6.Ros Hásonoi Tóraolvasás, Máftir (első és második nap) Sófárfújás.
7.Ros Hásono Muszaf ima  (mindkét napra. Ros Hásonoi mincha és Taslich ima
8.Megtérés 10 napja és Gedájle bőtje
9.Jom Há-Kipurim, Kol Nidre est
10.Jom Kipuri Sachris
11.Jom Kipuri Tóraolvasás,  Máftir,
12.Jom Kipuri  Mazkir és Muszaf ima
13.Jom Kipuri  Mincha ima Jónás könyve Neila ima

b.) A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c.) Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

d.) A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Egy zárhelyi dolgozat. Témaköre az előadásokon eddig leadott anyag. A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írta meg a hallgató a zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. Zárthelyi dolgozatok javítására nincsen lehetőség. Megadott témában 3-5 oldalas esszé megírása.

 
e.) A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f.) Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g.) A vizsga típusa: szóbeli kollokvium

h.) A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i.) A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j.) A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k.) A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Kiosztott jegyzet
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.
Machzor (Ünnepi imádság) magyar fordítással
Hágádá magyar fordítással.
Hájim ha Lévy Donin: Zsidónak lenni. Interart Stúdió
Rosenberg Leopold: Sulchan Aruch dióhéjban. Makkabi Kiadó

Ajánlott irodalom:
Sámuel imája imakönyv Chábád Lubavics kiadás.
Oláh János: Judaisztika
Eszter könyve. OR-ZSE kiadás
Israel Méir Lau: A zsidó élettörvényei.