TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgika
Liturgics VI.

Liturgika alapszak 6. fv.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Megfelelő elméleti tudás megszerzése a zsinagóga hétköznapi és ünnepi szertartástanáról, az ott folyó szertartásról. A magánszféra és a gyülekezeti élet liturgikus cselekményeinek, eseményeinek elméleti ismerete. A vallási szokások és életképek filozófiai megközelítése. A szertartási szöveg helye a szentírási irodalomban, bekerülésének motivációja és történelmi háttere.

 a.) A tárgy tematikája:

1.       Zarándokünnepek és Posztbiblikus ünnepek
2.      
Szukot esték
3.      
Szukot félünnepek
4.      
Smini Acérész és Szimchát Tóra
5.      
Chanuka
6.      
Purim
7.      
Pészach esti imák (1-2-7-8) mároveszek és Omerszámlálás, Mázkir
8.      
Széder este
9.      
Pészachi reggeli imák
10.  
Savuot,
11.  
Támuz 17, Tisa bé-Áv,  Tu bi-svát, Jom Haacmaut,  Jom Hasoá.
Ismétlés, kérdések órája.

b.) A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c.) Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

d.) A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Egy zárhelyi dolgozat. Témaköre az előadásokon eddig leadott anyag. A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írta meg a hallgató a zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. Zárthelyi dolgozatok javítására nincsen lehetőség. Megadott témában 3-5 oldalas esszé megírása.

 
e.) A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f.) Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g.) A vizsga típusa: szóbeli kollokvium

h.) A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i.) A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j.) A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k.) A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Kiosztott jegyzet
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.
Machzor (Ünnepi imádság) magyar fordítással
Hágádá magyar fordítással.
Hájim ha Lévy Donin: Zsidónak lenni. Interart Stúdió
Rosenberg Leopold: Sulchan Aruch dióhéjban. Makkabi Kiadó

Ajánlott irodalom:
Sámuel imája imakönyv Chábád Lubavics kiadás.
Oláh János: Judaisztika
Eszter könyve. OR-ZSE kiadás
Israel Méir Lau: A zsidó élettörvényei.