TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgika
Liturgics VII.

Liturgika alapszak 7. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék


A kurzus célja:

Megfelelő elméleti tudás megszerzése a zsinagóga hétköznapi és ünnepi szertartástanáról, az ott folyó szertartásról. A magánszféra és a gyülekezeti élet liturgikus cselekményeinek, eseményeinek elméleti ismerete. A vallási szokások és életképek filozófiai megközelítése. A szertartási szöveg helye a szentírási irodalomban, bekerülésének motivációja és történelmi háttere.
a.) A tárgy tematikája:


Ros Hasana, Jom haKippurim, ember és I-ten viszonya, az Ősatyák kapcsolata, az imák rendszere, a Sáchrisz megszületése, az emberáldozat tilalma, politeizmus, monolátria, monoteizmus
1-Ákedát Jichák története, azaz Mózes I. könyve, 22. fejezet-a szöveg megismerése.
2 Ákedát Jichák története, azaz Mózes I. könyve, 22. fejezet-a hagyományos kommentárok tükrében.
3 Ákedát Jichák története, azaz Mózes I. könyve, 22. fejezet-zene, textus, ünnep.
4 Ákedát Jichák története, azaz Mózes I. könyve, 22.-ismerkedés az eredeti héber szöveggel.
A 13 fiú, a 13 törzs, a honfoglalás, a 12 törzs, a jákobi áldás beteljesülésének távlatai, Jom Hazikaron, Tisa BeÁv, Jom Haacmaut, a szimbólumok
5 Jákobi áldás, azaz Mózes I. 48. és 49. fejezet- a szöveg megismerése.
6 Jákobi áldás, azaz Mózes I. 48. és 49. fejezet- a hagyományos kommentárok tükrében.
7 Jákobi áldás, azaz Mózes I. 48. és 49. fejezet - zene, textus, ünnep.
8 Jákobi áldás, azaz Mózes I. 48. és 49. fejezet- ismerkedés az eredeti héber szöveggel.
Pszuke döZimrá, a reggeli I-tentisztelet gondolati rendszere, Peszach, széder este, erős kézzel és kinyújtott karral, Júda-Nahson Ben Aminádáv, a verselés mint forma a Tórába, a tfilin és a mezüze
9 Mózes diadaléneke, azaz Mózes II. 15. fejezet- a szöveg megismerése.
10 Mózes diadaléneke, azaz Mózes II. 15. fejezet- a hagyományos kommentárok tükrében.
11 Mózes diadaléneke, azaz Mózes II. 15. fejezet-- zene, textus, ünnep.
12 Mózes diadaléneke, azaz Mózes II. 15. fejezet- ismerkedés az eredeti héber szöveggel.

b.) A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c.) Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

d.) A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A szemeszter végére előre megbeszélt és egyeztetett téma megírása és a szorgalmi időszak végére e-mail-en elküldése. Mellékelni kell hozzá a felhasználandó irodalmat.

e.) A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f.) Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a szemináriumi dolgozat minősége és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik.

g.) A vizsga típusa: szóbeli kollokvium

h.) A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i.) A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j.) A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k.) A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.
Machzor (Ünnepi imádság) magyar fordítással
Hágádá magyar fordítással.
Hájim ha Lévy Donin: Zsidónak lenni. Interart Stúdió
Rosenberg Leopold: Sulchan Aruch dióhéjban. Makkabi Kiadó

Ajánlott irodalom:
Sámuel imája imakönyv Chábád Lubavics kiadás.
Oláh János: Judaisztika
Eszter könyve. OR-ZSE kiadás
Israel Méir Lau: A zsidó élettörvényei.