TANTÁRGYLEÍRÁS

Szombati liturgia
Lithurgy of Shabbath

Liturgika alapszak II. évf.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék


A tárgy tematikája: Szombati liturgia - a szombat délelőtt zenei liturgiájának alapos megismerése.
Tanmenet:
1. Imarend, a Sáchrisz menete
2. Imarend, a Muszáf menete.
3. Szombat délelőtti kiddus
4. Szombati Zmireszok-dalok

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések 11. + 1 db zárthelyi beszámoló
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írja meg a hallgató, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (... db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: szóbeli

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Askenáz ritusú szidur.
Sámuel imája, Zsidó imakönyv, CHABAD LUBAVICS, ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET, BUDAPEST, 1996

Ajánlott irodalom:
Ádám Emil: A zsinagóga dallamai (fénymásolt forma)
Kármán György: A zsidó liturgikus zene (egyetemi kiadvány)
Lau I. M. : A zsidó élet törvényei