TANTÁRGYLEÍRÁS

 

IVRIT NYELVTANI GYAKORLATOK VI.
Modern Hebrew - Grammar Practice VI.
Liturgika alapszak VI. fv


A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye:  IVRIT NYELVTANI GYAKORLATOK V. teljesítése

A tárgy tematikája:
A modern héber nyelv nyelvtani alapjainak (binjanim, miskalim) elmélyítése, gyakorlása. A nyelvtani ismeretek elsajátításához szükséges hangtani, alaktani és mondattani egységek megismerése és a gyakorlatban történő alkalmazása.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 1 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján az otthoni önálló munka értékelése, az órai munkában való aktív részvétel és az órai teljesítmény foka.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: Az otthoni önálló munka és az órai teljesítmény átlaga, valamint a tanórai aktivitás adja a gyakorlati jegyet. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: nincs

A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Slomit Hájet-Szárá Jiszráéli-Hilá Kobeliner, Ivrit Min Háhátchálá, Jerusalaim, 1990.
Nechámá Bárász – Shlomit Cháját, Ivrit Chájá – rámá „bét, Jeruzsálem, 1989

Ajánlott irodalom:
Kálmen Álon,- Kárné Álon, Kách lomdim ivrit, Jerusalaim, 1993.
Hilá Kovaliner, Jes!, Jerusalaim, 1997.
Moshe Goshen-Gotstein: Hadiduk haivri hasimusi, Shocken Publishing House, Tel Aviv, 1996