TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe
Introduction to Jewish Cultural History

Liturgika alapszak 8. félév.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra,  félévi: 30 óra (egy félév)
Szervezeti egység: Történelem és vallásbölcselet tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus céljai: A több ezer éves zsidó kultúra alapvető jellemzőinek megismertetése.
1. A művelődéstörténet elhelyezése a szaktudományok rendszerében. Egyetemes művelődéstörténet és zsidó művelődéstörténet. Művelődéstörténeti korszakok.
2.    Kultúra és civilizáció. Szóbeliség és írásbeliség. Szent és profán. Mítosz, történelem és vallás.
3.  A zsidó kultúra és a korai magas kultúrák. Izrael és a vallás születése. A szakrális jogi berendezkedés jellemzői.
4.   Az értelmezési (midrás) módszerek, mint a szóbeli áthagyományozás segédeszközei. A szóbeli tan írásba foglalása a tannaitáktól az amórákig.
5.  Kanonizáció, interpretáció és kommentár. Kódexek és responzumok.
6. A zsidó tudomány kezdete Európában. A talmudi irodalom spanyol és francia-német iránya. Nyelvészet és szentírás-magyarázat. Vallásfilozófia és költészet.
7. A reneszánsz és a zsidóság. A kabbala. Humanizmus és felvilágosodás. Politikai és szellemi emancipáció.
8. A nem zsidó nyelvű zsidó irodalomtól a modern héber és jiddis irodalomig. Költészet, próza és színház. Zsidó irodalom a Holokauszt után.
9. A filozófia és a vallás elhatárolása. A zsidó filozófia jellemzői Philóntól Maimonidészig.
10. A filozófia és a zsidó filozófia elhatárolása. Moses Mendelssohn és a Haszkala. A Wissenschaft des Judentums programja.
11. Rosenzweig és Buber vallásfilozófiája. A cionizmus, mint politikai- és vallásfilozófia. Filozófiai válaszok a Holokausztra.
12. A szent és a profán elkülönítése térben és időben. A zsidóság szent helyei. Erec Jiszraél, Jeruzsálem, az első és második Szentély, a zsinagógák, egyéb közösségi épületek. A mindennapi élet szent tárgyai és ikonográfiai jellemzőik
13. A héber írásművészettől a zsidó képzőművészetig. Liturgikus zene és világi zene. A Tóra recitálásától a zsidó zeneművészetig. A jiddis filmtől az izraeli filmművészetig.
14. Múzeumlátogatás.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A szemeszter végére előre megbeszélt és egyeztetett téma megírása, és beadása a szemeszter befejezése előtt, a felhasznált irodalom megjelölésével együtt.
 

g. A vizsga típusa:
Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:
Kötelező irodalom:
KECSKEMÉTI ÁRMIN: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor Könyvkiadó 1994
SCHŐNER ALFRÉD: Te Érted… Bookmaker Kiadó Budapest, 2004.
STALLER TAMÁS: Zsidóság és filozófia. Történeti vázlat. Logos Kiadó Budapest, 2006
FRISCH ÁRMIN: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból.

Ajánlott irodalom:
ASSMANN, JAN: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó. Budapest, 1999, 2004.
Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003.
LEDERER EMMA: Egyetemes művelődéstörténet. Aqua Kiadó 1992.
SCHEIBER SÁNDOR: Folklór és tárgytörténet