TANTÁRGYLEÍRÁS

Pasztorálpszichológia
Pastoral Psychology

Liturgika alapszak 8. félév.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra,  félévi: 30 óra (egy félév)
Szervezeti egység: Neveléstudományi és szociális munka tanszék


a. A tárgy tematikája:
A zsidó pasztorális pszichológia tárgya.
A család a XXI. században. A családok segítésének lehetőségei.
A válási konfliktus.
A zsidó közösségek jellemzői. A vallási közösség megtartó ereje.
A ritusok és tradicók szerepe.
Az idősgondozás. A holokauszt túlélőinek gondozása.
Kórházi ápolás. A halál és a gyász.
A segítő személyisége, védekezés a kiégés ellen.
A zsidó pasztorális pszichológia  módszerei.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.


d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Az   irodalomjegyzékben felsorolt   művek  egyikének bemutatása írásban.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A szemeszter végére előre megbeszélt és egyeztetett téma megírása, és beadása a szemeszter befejezése előtt, a felhasznált irodalom megjelölésével együtt.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Adelson J.: 1976. A tanár mint modell. In: Pedagógiai szociálpszichológia. Szerk.:Pataki Ferenc. Gondolat, Bp.
Berne E.: 1984. Emberi játszmák  Gondolat. Bp.
Buber M.: 1999.Én-te Atlantisz.Bp.
Kübler-Ross E.:1988. A halál és a hozzá vezető út Gondolat, Bp.
Popper Péter: 1999. Fáj-e meghalni? Saxum. Bp.
Popper Péter: 2002. Lélek és gyógyítás. Saxum. Bp.
Schőner Alfréd: 2003 "Válassz magadnak tanítómestert!" in: Shalom Zsidó Tudományos és Művészeti Évkönyv.. Szerk. Halmos Sándor
Ungárné Komoly Judit: 2001.Közösségépítés és konfliktuskezelés zsidó  közösségekben. In: Helyünk a világban. Szerk. Halmos Sándor. Debrecen
Ungárné Komoly Judit : 2002. A család mint az első szocializációs közeg In: Testvéreinket keressük. Szerk. Halmos Sándor Debrecen .